Postawy i gesty w liturgii


Czy liturgia jest musztrą?Czy nie można zachować więcej swobody
w przyjmowaniu postaw podczas Mszy Świętej?

Niekiedy możemy spotkać się z tymi pytaniami stawianymi przez chrześcijan, które z jednej strony brzmią jako wyrzut, a z drugiej – niekiedy jako usprawiedliwienie swojej postawy negującej liturgię. Jako argument przytaczane są wtedy słowa Jezusa: „Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu” (Mt 6, 6). Liturgia, szczególnie Msza Święta, która jest wydarzeniem, działaniem całej wspólnoty, domaga się wyrażenia i „wykrzyczenia” na zewnątrz tej wielkiej miłości Boga, który staje się bliski człowiekowi. Jak wołał bowiem psalmista: „Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego” (Ps 84 [83], 3). Tę radość Eucharystii, misterium i obecność Boga wyrażają postawy i gesty podczas celebracji.

Już od pierwszych wieków chrześcijaństwa podczas modlitwy przyjmowano odpowiednią postawę. Służyły temu wezwania diakona, o czym świadczą Konstytucje Apostolskie – dzieło liturgiczno-kanoniczne z ok. 380 r. Również i dzisiaj podczas uroczystych celebracji, przede wszystkim z biskupem, można usłyszeć komendy: powstańmy, klęknijmy, które przypominają musztrę wojskową. Przyjęcie jednakowej postawy jest jednak ważnym wyrazem wspólnej modlitwy i harmonii, dlatego po ukazaniu się nowego Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego biskupi polscy na 331. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w dniu 9. III 2005 r. opublikowali wskazania szczegółowe, w których numery od 47-51 poświęcone są postawom uczestników Mszy Świętej.

Najbardziej charakterystyczną w liturgii jest postawa stojąca. Z tą postawą spotykamy się już na kartach Starego Testamentu i oznacza ona godność człowieka odkupionego przez Boga. Wyraża jednocześnie szacunek, uwagę, dyspozycyjność, gotowość pełnienia woli Bożej. Stąd starochrześcijański zwyczaj zachowania postawy stojącej szczególnie w niedziele w okresie Wielkanocy, który do dzisiaj obowiązuje w liturgiach wschodnich. Postawę tę obecnie przyjmujemy: od wejścia celebransa aż do kolekty włącznie; podczas śpiewu przed Ewangelią i w czasie jej proklamacji, podczas wyznania wiary i modlitwy powszechnej, od wezwania: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę..., aż do Baranku Boży (z wyjątkiem przeistoczenia), w czasie modlitwy po Komunii i zakończenia Mszy Świętej.

Postawa siedząca oznacza słuchanie, refleksję, medytację, uwagę i rozważanie. W starożytności w tej postawie nauczano zgromadzonych wokół mistrza, a miejsce na którym on siedział określano jako kathedra. Również w chrześcijaństwie jest to postawa słuchającej wspólnoty, dlatego wierni siedzą w czasie czytań i psalmu responsoryjnego, homilii, przygotowania darów (również podczas procesji z darami!) oraz rozdzielania Komunii Świętej.

Naturalnym gestem adoracji i pokory jest postawa klęcząca. W starożytności pogańskiej odrzucano tę postawę jako niegodną człowieka wolnego. W chrześcijaństwie, jej przykład znajdujemy w osobie Jezusa w Getsemani (por. Łk 22, 41). Obecnie tę postawę przyjmuje się w czasie przeistoczenia, jak też na słowa: Oto Baranek Boży. Nowe przepisy liturgiczne podają, że można klęczeć także w czasie całej Modlitwy Eucharystycznej. Klęczymy również podczas przyjmowania Komunii Świętej, jeżeli taka postawa obowiązuje w danej wspólnocie. Przyjmowanie Ciała Pańskiego w postawie stojącej nie jest umniejszeniem czci względem Najświętszego Sakramentu, ale wyraża szacunek i gotowość spotkania z Tym, który umacnia nas na drodze naszego pielgrzymowania. Postawa klęcząca może przybrać formę jeszcze większego uniżenia, jaką jest leżenie na ziemi, czyli prostracja. Obecnie przewidywana jest ta postawa w Wielki Piątek, kiedy celebrans i diakon leżą krzyżem na początku liturgii oraz podczas święceń, czy wieczystych ślubów zakonnych, w czasie śpiewu Litanii do Wszystkich Świętych.

Gesty liturgiczne mają za zadanie akcentować treść modlitwy, tekstów, jak też symbolicznie wyrażać rzeczywistość misterium. Do tych gestów należą m.in. skłony, które oznaczają szacunek do osób, czy przedmiotów liturgicznych. W starożytności gestem, który wyrażał ból, żałobę, nieszczęście czy śmierć było uderzanie się w piersi. Reforma liturgiczna po Soborze Watykańskim II dokonała pewnej redukcji, aby związać ten gest wyraźnie z oskarżaniem się przed Bogiem z naszych grzechów na początku Mszy Świętej. Zrezygnowano dlatego z uderzenia się w piersi podczas wymawiania słów: Panie, nie jestem godzien, jak też podczas śpiewu Baranku Boży.

Z liturgii często znamy również gest wzniesionych i rozłożonych rąk. Liturgia przepisuje ten gest tylko dla sprawującego Mszę Świętą, gdyż jest to znak oranta, tego, który - jako przewodniczący liturgii - zanosi modlitwy do Boga w imieniu wszystkich zgromadzonych. Wśród innych gestów należy wymienić również znak pokoju, czy nałożenie rąk, które jest nie tylko symbolem działania Ducha Świętego, ale również przekazania władzy i mocy.

W liturgii spotykamy wiele postaw i gestów, które nie mają na celu wprowadzania „gimnastyki” zgromadzonych, ale są wyrazem modlitwy. Nie należy ich również traktować w sposób mechaniczny, jakby tylko one były najważniejsze, dlatego ludzie starsi wiekiem, słabi i chorzy mogą siedzieć podczas całej Mszy Świętej. Liturgia rzymska jest jednocześnie oszczędna w postawy i gesty, chcąc ukazać w ten sposób ich głębię. Jednocześnie wykonywanie dodatkowych gestów, które nie są przewidziane podczas celebracji Eucharystii (np. znak krzyża w czasie modlitwy po wyznaniu win: Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący, podnoszenie przez wszystkich rąk na Ojcze nasz, czy trzymanie się za ręce w czasie tej modlitwy), zaciemnia istotę gestu liturgicznego i wprowadza niepotrzebny zamęt. Wierność, prostota oraz piękno postaw i gestów służy temu, aby ukazać wewnętrzną harmonię boskiej liturgii. Nie towarzyszą one tylko modlitwie, ale są wyrazem uwielbienia Boga i objawienia uobecniającego się misterium.

Ks. dr Waldemar Pałęcki MSF